videos

چهار راه رفع کمبود آهن

.

چهار راه رفع کمبود آهن

یکی از مشکلاتی که باغداران با آن مواجه میشوند کمبود آهن در درختان میباشد.به علت آهکی بودن بیشتر خاک هاو بالا بودن پی اچ خاک عدم جذب آهن کمبود آهن در درختان نمایان می شود. از علائم کمبود آن می توان به زردی برگ های جوان درخت اشاره کرد.برگ کارخانه ی غذا سازی گیاه است در نتیجه زردی برگ موجب میشود که گیاه مواد غذایی را جذب نکند و کارخانه غذا سازی تعطیل می شود.

چهار راه رفع کمبود آهن

یکی از مشکلاتی که باغداران با آن مواجه میشوند کمبود آهن در درختان میباشد.به علت آهکی بودن بیشتر خاک هاو بالا بودن پی اچ خاک عدم جذب آهن کمبود آهن در درختان نمایان می شود. از علائم کمبود آن می توان به زردی برگ های جوان درخت اشاره کرد.برگ کارخانه ی غذا سازی گیاه است در نتیجه زردی برگ موجب میشود که گیاه مواد غذایی را جذب نکند و کارخانه غذا سازی تعطیل می شود.

یکی از مشکلاتی که باغداران با آن مواجه میشوند کمبود آهن در درختان میباشد.به علت آهکی بودن بیشتر خاک هاو بالا بودن پی اچ خاک عدم جذب آهن کمبود آهن در درختان نمایان می شود. از علائم کمبود آن می توان به زردی برگ های جوان درخت اشاره کرد.برگ کارخانه ی غذا سازی گیاه است در نتیجه زردی برگ موجب میشود که گیاه مواد غذایی را جذب نکند و کارخانه غذا سازی تعطیل می شود.

دکمه بازگشت به بالا