بانوان

دف نوازی بانوان شیرازی در مجالس عروسی

بخشی از برنامه دف نوازی در جشنهای زنانه و جشنهای عقد و عروسی توسط بانوان هنرمند شیرازی – توضیحا امکان اجرا به همراه تکخوانی یا همخوانی اشعار و واسونک خوانی وجود دارد – هماهنگی اجرا در جشنهای شیراز و شهرستانها: 367760350 – نوازنده دف – دو نوازی – هم نوازی – گروه دف نوازی – دف شیراز – عروسی اسلامی – عروسی مذهبی – جشن شاد بدون گناه – خواننده خانم – خواننده زن – همخوانی بانوان – شیراز – استان فارس – مرودشت – دختر – فسا – خانم – جهرم – داراب – بوشهر – بندرعباس – عروسی شیرازی – واسونک شیرازی – بانوان هنرمند

دف نوازی بانوان شیرازی در مجالس عروسی

دکمه بازگشت به بالا