سیاسی

کارشناس سعودی: تحریم تسليحاتی ایران ضروری است…

کارشناس سعودی: تحریم تسليحاتی ایران ضروری است… طر تبدیل به صندوق تأمین مالی ایران و ترکیه شده و در قضیه بیانیه علیه ما توطئه کرد!

کارشناس سعودی: تحریم تسليحاتی ایران ضروری است...

دکمه بازگشت به بالا