حیوانات

طوطی‌ماهی زردپولک: Scarus ghobban

طوطی‌ماهی زردپولک (نام علمی: Scarus ghobban ) یا طوطی‌ماهی خط‌آبی، از طوطی‌ماهی ان آب‌های جنوبی ایران است. این ماهی ارزش آکواریومی و تجاری دارد و طول آن در 13 سال عمر، به 75 سانتیمتر هم می‌رسد. بیشتر جلبک‌خوار است. از سطح آب تا ع مق 90 متری مشاهده شده است. اسامی محلی در ایران پامپَکا، مشکتی، میتو، گین و… است.◄ اطلاعات بیشتر:http://fishbase /species/persiangulf_gulf_of_oman/ Scarus – ghobban .html

طوطی‌ماهی زردپولک: Scarus ghobban

دکمه بازگشت به بالا