خبری

گفتگوی ویژه با مهندس سید محمد غرضی

گفتگوی ویژه با مهندس سید محمد غرضیکاندیدای هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندس ی ساختمان استان تهرانبرگزار کننده مهندس پلاستاریخ 1397/07/10

گفتگوی ویژه با مهندس سید محمد غرضی

دکمه بازگشت به بالا