آموزشی

آهن ربا و نیروی مغناطیسی

بسیاری از دانش آموزان شیفته آهن ربا هستند. شاید بیشتر به این سبب که آهن ربا از دور عمل می کند.به کمک آهن ربا می توان میخی در نزدیکی آن را حتی وقتی یک تکه چوب بین آنها باشد به حرکت درآورد.به همین ترتیب، جراح مغز و اعصاب می تواند با حداقل آسیب به مغز، الکترودهایی در آن کار گذارد یا چشم پزشک، براده های آهن را از چشم بیمار خارج کند.به نظر شما چگونه می توان علت رخدادها را در آزمایشات فوق توصیف کرد؟

آهن ربا و نیروی مغناطیسی

دکمه بازگشت به بالا